Standaard €5,95 verzendkosten | Verzending op maandag en donderdag

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ALICE & JO

Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden: deze set Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle 

overeenkomsten tussen Alice & Jo en de Wederpartij.

Alice & Jo: de Eenmanszaak Alice & Jo, gevestigd te Nijmegen.

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Alice & Jo enerzijds en de wederpartij en de klant anderzijds, tot 

koop van producten.

Wederpartij: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf.

Producten: de zaken van stoffelijke aard,  die door Alice & Jo aan de Wederpartij worden verkocht en/ of worden 

geleverd.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Alice & Jo zijn bij uitsluiting van eventuele andere 

algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze Voorwaarden zijn via 

internet te raadplegen, zie: http://www.alicejo.com. & Jo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 09185028. 

2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de 

Wederpartij beschikbaar gesteld. Bij bestellingen via internet, kan pas verdergegaan worden met het proces, 

indien de algemene voorwaarden zijn geaccepteerd. Daarbij wordt er een mogelijkheid geboden om deze 

algemene voorwaarden in een pdf bestand op te slaan voor nalezing. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal 

voor de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Alice & 

Jo zijn in te zien en zij op eerste verzoek van de Wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Wederpartij de 

toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. De algemene voorwaarde zijn van toepassing op elk aanbod 

en op alle overeenkomsten die tussen Alice & Jo en de wederpartij worden gesloten.

2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige 

bepalingen onverkort van kracht blijven. Als een deel van de voorwaarden niet toepasselijk of nietig wordt 

verklaard, blijft de rest ook onverminderd van kracht.

2.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve 

van Alice & Jo worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Alice & Jo ingeschakelde 

tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Alice & Jo zijn vrijblijvend en Alice & Jo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de 

prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Voor alle aanbiedingen geldt dat typefouten zijn voorbehouden.

3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke acceptatie van de bestelling door Alice & Jo. Alice & 

Jo is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te 

verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Alice & Jo dit 

mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3.4 Zolang de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod niet is bevestigd, kan de wederpartij de 

overeenkomst nog ontbinden.

 

Artikel 4. Herroeping

4.1 Als de wederpartij, zijnde een Wederpartij een product heeft aangekocht en deze producten zijn ontvangen, 

heeft de Wederpartij de mogelijkheid een bedenktijd van veertien (14) dagen. In deze tijd kan de wederpartij de 

overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. 

4.2 Herroeping vindt plaats door een schriftelijke mededeling aan Alice & Jo. 

4.3 Tijdens de bedenktijd is de Wederpartij geacht zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De 

Wederpartij zal het product in die mate uitpakken, zodat deze kan beoordelen of hij/zij het product wenst te 

houden. Indien er gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht zal het product met alle geleverde toebehoren 

– indien redelijkerwijs mogelijk – in originele staat en verpakking retour gezonden worden. 

4.4 De kosten voor de terugzending bij gebruikmaking van het herroepingsrecht, zijn voor rekening van de 

Wederpartij. 

4.5 De ontvangen producten dienen binnen 14 dagen na de herroeping retour gezonden te worden aan Alice & 

Jo.

4.6 Indien Alice & Jo een aankoopbedrag ontvangen heeft, zal dit binnen 14 dagen na de herroeping en de 

ontvangst van de terugzending terugbetaald worden aan de Wederpartij. 

4.7 Indien de producten na retourzending gebreken vertonen die er eerst niet waren, of de producten zijn 

geopend, gebruikt of niet meer verkoopbaar, heeft Alice & Jo het recht om de retour gezonden producten te 

weigeren of slechts een deel van het ontvangen aankoopbedrag terug te betalen aan Wederpartij.

4.8 Als de Wederpartij niet over een herroepingsrecht beschikt, zal dit door Alice & Jo gemeld worden bij het 

aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

4.9 Het uitsluiten van het herroepingsrecht is mogelijk voor de volgende producten:

- Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden 

teruggezonden en waarvan de zegeling na levering is verbroken. 

- Producten die tot stand zijn gebracht door specificaties gegeven door de koper, waardoor de producten 

persoonlijk van aard zijn;

- Producten die snel verouderen of bederven;

- Producten waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen van de financiële markt waar de verkoper geen 

invloed op heeft;

- Audio – video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper de verzegeling heeft verbroken;

- Kranten en tijdschriften.

 

Artikel 5. Prijzen en betalingen

5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief 

handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk 

overeengekomen. Er wordt tevens, zoals wettelijk bepaald, btw berekend over de verzendkosten.

5.2 Alle prijzen en tarieven, genoemd op de site van Alice & Jo zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, 

programmeer- en typfouten. 

5.3 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien 

het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen 

buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5.4 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de 

bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als 

datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Alice & Jo.

5.5 Bij verzending van het product aan de Wederpartij, wordt er een zogenaamde ‘track en trace-code’ aan de 

verzending gekoppeld. Indien er afwijkingen ontstaan tussen de werkelijk levering en de informatie aan de hand 

van de ‘track en trace-code’, dient dit door de Wederpartij binnen zeven (7) werkdagen gemeld te worden aan 

Alice & Jo. Er dient bewijs geleverd te worden indien de Wederpartij aangeeft dat het pakket niet geleverd is, 

terwijl de ‘track en trace-code’ aangeeft dat het pakket wel is geleverd.

5.6 Indien er sprake is van een zoekgeraakte zending bij de vervoerder, zal er een onderzoek opgestart worden 

welke twee weken in beslag neemt. Tijdens deze periode zal Alice & Jo geen terugbetalingen verrichten of een 

vervangende zending opsturen.

5.7 Indien de Wederpartij met enige betaling in gebreke is, is Alice & Jo gerechtigd (de uitvoering van) de 

betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 

De Wederpartij is in gebreke vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. Alice & Jo zal eerst een 

betalingsherinnering zenden aan de Wederpartij als de betalingstermijn is verstreken en geeft hiermee de 

Wederpartij de gelegenheid om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Als na de betalingsherinnering alsnog niet 

betaald wordt, heeft Alice & Jo het recht om zowel buitengerechtelijke incassokosten, als de wettelijke (handels)-

rente, in rekening te brengen.

5.8 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen met meer dan 10% in de periode tussen 

de bestelling en de uitvoering daarvan, is de Wederpartij gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de 

overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Alice & Jo.

 

Artikel 6. Levering

6.1 Levering door Alice & Jo vindt plaats op het adres wat de Wederpartij kenbaar heeft gemaakt met de 

bestelling met bekwame spoed doch tenminste binnen vijftien (15) dagen na betaling, tenzij door Alice & Jo 

anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt de Wederpartij binnen 15 dagen na 

plaatsing van de bestelling bericht en heeft de Wederpartij tot het moment van levering het recht de 

overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Alice & Jo. De levertijd is nimmer 

een fatale termijn. Overschrijding van de levertermijn geeft de Wederpartij dan ook geen recht op 

schadevergoeding.

6.2 Indien de levering retour gezonden wordt aan Alice & Jo wegens het niet juist opgeven van de 

adresgegevens, komen de kosten voor de nieuwe zending voor rekening van de Wederpartij.

6.3 Indien de zending naar een Kiala punt wordt gestuurd, wordt het product daar twee weken vastgehouden. Als 

het product door de Wederpartij niet afgehaald wordt en de zending retour gestuurd wordt aan Alice & Jo, zal 

deze het aankoopbedrag, verminderd met de verzendkosten, terugstorten naar de Wederpartij.

6.4 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) de wederpartij in ontvangst wordt 

genomen.

6.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing berust bij de verkoper tot het moment van de bezorging aan 

Wederpartij. 

6.6 Bij overschrijding van de maximale wettelijke levertijd van dertig (30) dagen heeft de Wederpartij het recht om 

de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Dit dient de Wederpartij schriftelijk kenbaar te maken aan Alice & Jo. 

Het aankoopbedrag zal worden geretourneerd aan de Wederpartij.

 

Artikel 7. Verlengd eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de Wederpartij al hetgeen de Wederpartij op 

grond van enige overeenkomst aan Alice & Jo verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de 

producten gaat reeds op het moment van aflevering op de Wederpartij over. Wederpartij dient zorgvuldig met de 

geleverde producten om te gaan als het eigendom nog bij de verkoper ligt. 

 

Artikel 8. Reclames en garanties

8.1 Alice & Jo staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod 

gemelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de 

totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

8.2 De Wederpartij heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. 

Eventuele gebleken gebreken dient de Wederpartij uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontdekking schriftelijk en 

gemotiveerd aan Alice & Jo te melden.

8.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Alice & Jo de keuze de 

desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de 

factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Alle wijzigingen op de verpakking en bijsluiters dienen te worden opgevolgd. Voor afwijkend gebruik en/of 

hantering daarvan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

9.2 Alice & Jo is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Alice & Jo voor 

gevolgschade of vertragingsschade is uitdrukkelijk uitgesloten.

9.3 De Wederpartij dient maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade. 

Indien Alice & Jo ondanks alle voorzorg alsnog aansprakelijk kan worden gehouden, dan zal zij nimmer voor 

meer aansprakelijk zijn dan hetgeen door haar verzekeraar in desbetreffend geval wordt vergoed. 

9.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is 

aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Alice & Jo of het leidinggevend personeel. Alice & Jo is op geen 

enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of 

onrechtmatigheid van de inhoud van de internetsite, het gebruik van de internetsite door de Wederpartij en het 

verstrekken van onjuiste gegevens door de Wederpartij.

9.5 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen 

ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Wederpartij 

en Alice & Jo, dan wel tussen Alice & Jo en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de 

Wederpartij en Alice & Jo, is Alice & Jo niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of 

grove schuld van Alice & Jo.

 

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Alice & Jo in geval van overmacht het recht 

om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder 

rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de Wederpartij dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat 

Alice & Jo gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven 

van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Alice & Jo kan worden toegerekend, 

omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende 

opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen

11.1 Wanneer door Alice & Jo gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze 

Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze 

Voorwaarden te eisen. De Wederpartij kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Alice & 

Jo deze Voorwaarden soepel toepast.

11.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Alice & Jo 

in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en 

zal deze worden vervangen door een door Alice & Jo vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare 

bepaling. De rest van de voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

11.3 Alice & Jo is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden 

van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in 

Nederland.

 

Alice&Jo

St.Jacobslaan 35

6533 BP  NIJMEGEN

024-6793769

Versie: januari 2020

 

Nieuwsbrief

Wil je als eerste op de hoogste zijn van het laatste nieuws en aanbiedingen?

Naar boven